จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไต้ถุนโล่ง เกิดเสียหายทั้งหลัง สัตว์เลี้ยง(วัว) ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต
จำนวน 1 ตัว รายนายบุญโฮม พาลคำ บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน หม้อหุงข้าว 1 ใบ และพัดลม 1 เครื่อง โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์