จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมมอบห้องสุขา
ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมห้องสุขา ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางสาวสุพรรษา ขุนแร่ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 6 ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี