จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เยี่ยมเยียนกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ซึ่งรับฟัง
ผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ ณ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี