จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมมอบบ้าน ตามโครง
การก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย เด็กหญิงศิริรัตน์ เภาจันทึก บ้านเลขที่ 53 หมู่ 13 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี