จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เยี่ยมเยียนกิ่งกาชาดอำเภอ
ชัยบาดาล ซึ่งรับฟังผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภออำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี