จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ "เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด" ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางเอื้อน ชูหอย อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 625 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2.นางแปลก ตั้นซ้าย อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 621 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3.นางคล้าย สุวรรณมณี อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 602 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ฅ4.นายต่วน สงวนเขียว อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 625 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
5.นางเอื้อน ชูเชย อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท
และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง