จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่หน่วยกำลัง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสารีปะ เจหลง
ณ บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นครอบครัวราษฎรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. อาศัยอยู่รวมกัน ๑๓ คน
ภายในบ้านเดียวกัน ไม่มีห้องน้ำ มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่
มอบเงินช่วยเหลือ, ถุงธารน้ำใจ และเครื่องอุปโภคพื้นฐาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านให้มีอากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึง พร้อมประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้ความช่วยเหลือออกเอกสารรับรองความพิการให้กับบุตรชายจากโรงพยาบาลปัตตานี ด้านการ
ประกอบอาชีพได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านหาอาชีพให้กับบุตรที่อยู่ในวัยแรงงานแต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และให้นำเข้าระบบการ
ศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังขอความอนุเคราะห์นายอำเภอเมืองปัตตานี หาพันธุ์ไก่ไข่และพืชผักสวน
ครัวมาให้ครอบครัวผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายในครัวเรือน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี