จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ออกเยี่ยมและ
ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง รายนางแพรชมภู พยัฆษี บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน
หม้อหุงข้าว 1 ใบ และพัดลม 1 เครื่อง โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์