จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการมอบ "ถุงยังชีพ" ให้กับผู้ยากไร้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฯ โดยมี
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ วัดร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก