จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย ” ในเขตพื้นที่อำเภอ หนองฉาง 2 ราย นางหรั่ง เสือทัพ
บ้านเลขที่ 117/2 หมู่10 ต.เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และนาง สุนทร พันธุเมฆ บ้านเลขที่ 370/2 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอำเภอหนองฉาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุทัยธานี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน นำเครื่องอุปโภค-บริโภค
และสิ่งของมอบให้กับผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยาก ให้กับคนในพื้นที่

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี