จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง
ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย 1. นางอิ่ม คงเมือง2.นางไกร หนูเหมือน3. นางสมถวิล ทองรักษ์4. และ ผู้พิการนางสาวปวันรัตน์ มากแก้ว

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง