จังหวัดตรัง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในฐานะประธานชมรมรักห่วงใยใจผูกพัน
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เยี่ยมสมาชิก(นางสาวปิยะวรรณ ชูชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาด) ที่ห้องผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
ตึกกายภาพ โรงพยาบาตรัง ซึ่งเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่ 4 ต.ค. พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม เงินส่วนตัวของท่านนายกเหล่ากาชาดและเงินสมทบ
จากสมาชิกรวบรวม

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง