จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ ให้ขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ ราย นายสมพงษ์ ค้ำคูณ อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
มอบเงินสงเคราะห์รายละ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี