จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายผจญ แก้วแพ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค
และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี