จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมาย
ให้นางพัชนี สมศักดิ์ ภริยานายอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ตามโครงการ "เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด" ณ หมู่ที่ 1 หมู่ ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางห้วน เมืองแก้ว อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2.นางพริ้ม คงวัน อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3.นางมิตร เกื้อคราม อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
4.นางห้วน ชูกรงนวล อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง