จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสุกัญญา พัฒนพงศ์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายทรัพย์ประเสริฐ สุวรรณชาตรี
คนไข้ติดเตียง อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์
โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ
หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้สอบถามอาการ ขอความร่วมมือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรังดูแลเรื่องการจัดหาแคร่ที่นอนสำหรับ
อำนวยความสะดวกคนไข้, ประสานเรื่องรถรับส่งไปทำกายภาพบำบัด มอบแผ่นรองซึมซับ และมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี