จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่มอบผู้ป่วยติดเตียงที่ยากจน ณ พื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๑๘ แพค

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช