จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง นายธวัช หงษ์บิน  นายอำเภอพระแสง ปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ
" กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. นางสมจิตร เรืองพันธ์ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์
2. นางอารีย์ นิ่มนุ้ย อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางสวรรค์
3. นายปัญญา ด้วงคง อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 12 ตำบลไทรขึง
4. เด็กชายนภเกตน์ เขียวสวัสดิ์ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรขึง
5. นายทิน เกื้อแก้ว อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง
6. นายไสว นิ้มประโคม อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง
7. นายเลิศ มงกุฎแก้ว อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง
8. นางประณีต ก่อบรรทัด อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน
9. นายธรรมนูญ แก้วเจริญ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน
10. นายฉัตรชัย ฤทธิ์รุตม์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี