จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง ปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสถิต สันคุ้ม อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์
2. นางเจียม พูนพนัง อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี