จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดกุล ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
2. เด็กชายนัทธพงศ์ บุญปลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
3. เด็กหญิงสุวภัทร หองสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดน้ำพุ
4. เด็กชายอนุวัฒน์ พลายแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนศรี
5. เด็กชายปรรณธร นุ่มนวล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าเจริญ
6. เด็กหญิงกมลลักษณ์ พัฒนภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยล่วง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนเนียง
8. เด็กชายก้องภพ เพชรคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองปราบ
9. เด็กชายธนดล อนุกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
10. เด็กหญิงสุนิศา พรหมมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนสุบรรณ
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอ
บ้านนาสาร นายกชภูมิ สำลี ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านนาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปลัดอำเภอฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง
เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี