จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางอังคณา เหมือนมาตย์
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมนางเลื่อน บุญช่วย  ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน พร้อมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
สมาชิกศิลปชีพย่านลิเภา กระจูด ปาหนัน ใบลาน เรือกอและ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส