จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายเที่ยง สังข์แก้ว อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเตย
2. นางจรรยา สังข์ทอง อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดือน
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนายวินัย นวลนุ่น บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนายวินัยฯ ได้แสดงความจำนง
ขอรับความช่วยเหลือ พร้อมมอบเก้าอี้นั่งขับถ่าย จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี