จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี อำเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วสุพรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
2. นายสุปัญญา วิเศษแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา เพ็งศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
4. เด็กหญิงตรีรัตน์ วิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญญาราม
5. เด็กชายกฤษฎี สูงปานเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
6. เด็กหญิงนิชาฎา กันเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
7. เด็กชายณัฐชนน ฤทธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี ปลัดอำเภอวิภาวดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี