จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์  โพธิรัตน์  ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายก
อบต. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายนอบ รอดนิตย์ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด
2. นายนันทพล จันทร์เพ็ง อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 69/4 หมู่ที่ 9 ตำบล่าร่อน
3. นางจาบ เผือกเนียม อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสระ
4. นายสง่า เพชรแป้น อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 98/2 หมู่ 6 ตำบลช้างซ้าย
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ไปเยี่ยมครอบครัว นางสาวสุภาพร จิตรคำนึง
บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ผู้ยากไร้ที่ได้แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี