จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายก อบต.
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นางจาด มุ่งใหม่ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลช้างขวา
2. นางสาวจั้ว คำเหล็ก อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลพลายวาส
3. นางจุรี ชำนาญเนตร อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง
4. นายลอย จันทร์แก้ว อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอุแท
5. นางกระจ่าง หีดเทศ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด
6. นางพิม อินทร์มาส อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน
7. นายแย้ม คงเกิด อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสระ
8. นางหัส ศุภรัตน์ อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ที่ 7 ตำบช้างซ้าย
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี