จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายก อบต. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นางแมะแล่ เจ๊ะยะหลี อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่
2. นางสาเร๊าะ สุวรรณ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทองใหม่
3. นางฮัมเสาะ โต๊ะหยอ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทองใหม่
4. นางสาวบุญลาภ วิชัยดิษฐ์ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 38/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกง
5. นางสาวแจ่มจันทร์ กลับวิหค อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกง
6. นางสาวประนอม รักษ์จันทร์ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง
7. นางเนียม ทองคง อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง
8. นางเนียบ อรุณน้อย อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี