จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:40 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายก อบต. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางไรหนาบ โต๊ะกลับ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่
2. นางเนี๊ยะ โต๊ะแหมด อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 57/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่
3. นายมานิตย์ นกเผือก อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 91/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง
4. นางนิสัย กาญจนดิษฐ์ อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ตำบลช้างขวา
5. นายสุเทพ โสมสุข อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุแท
6. นางกัลยา ดอกแย้ม อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี