จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการซ่อมสร้างให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
อนาถา ประจำปี 2562 ให้แก่นางสำลี แสงฉวี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน
ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 10 บ้านแก้งช้างเนียม อำเภอคำชะอี

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร