จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ปลัดอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนจิตอาสา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ
ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นางประจวบ เกาไสยานนท์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 350 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ
2. นางเสี้ยน สุทธิ์เกต อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน
3. นางเขียน ทองรักษ์ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน
4. นางจำลอง เล็กขำ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน
5. นางหน่วง บูรพา อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพันธ์
6. นายสมปอง ทักษ์จาง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ตำบลเขานิพันธ์
7. นางอารม ดูงาม อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 117/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านส้อง
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี