จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ปลัดอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนจิตอาสา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญ
กำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายกฤษฎา เผือกผ่อง อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเขานิพันธ์
2. นางนุ่น บุญจันทร์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองฉนวน
3. นางชูศรี แจ้งเศรษฐ์ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองฉนวน
4. นายสุวรรณ ก่อทอง อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองฉนวน
5. นายประกอบ เจริญกุล อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 394 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองฉนวน
6. นางนอง รัตนพันธ์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองฉนวน
7. นางละม่อม เทพทุ่งหลวง อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองฉนวน
8. นายจำรูญ อุบล อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเขานิพันธ์
9. นางบุญช่วย งามประดิษฐ์ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านส้อง
10. นางประจวบ เพชรเชนทร์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 135/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านส้อง 11. นายทรงวุฒิ ประกอบบุญ อายุ 64 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านส้อง
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี