จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสำรวจ สมรูป อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 14/4 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง
2. นางเกศ พรมทอง อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะน้อย
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี