จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอวานรนิวาส พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน ผ้าห่มและเครื่องอุปโภค ให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๑ ปี
ราย นางบุญมา เปรมปรีดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๓ บ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จิตอาสา ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร