จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอ
เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กชายอนุศิษต์ ศรีคิรินทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
2. นางสาวอาซีซ่าร์ บินตี้ฮะหมัด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
3. เด็กหญิงกรรณิการ์ นามกันหา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
4. เด็กหญิงปิยรัตน์ ชูกรณ์ โรงเรียนเกาะสมุย
5. เด็กชายวรรณราช วรรณประภักดิ์ โรงเรียนเกาะสมุย
6. นางสาวสุฎารัช จันทร์แจ้งดี โรงเรียนเกาะสมุย
7. เด็กชายประดิษฐ์ ลุงหลอย โรงเรียนบ้านปลายแหลม
8. เด็กหญิงสพัตรา โก๋ทอง โรงเรียนบ้านบางรักษ์
9. เด็กหญิงวรรณิศา สังข์ทอง โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
10. เด็กหญิงนภัสสร เจริญสุข โรงเรียนบ้านดอนธูป
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ปลัดอำเภอเกาะสมุย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณาจารย์
ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี