จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 1 สิงหาคม 2562​ เวลา 10.00 - 11.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
นางดรุณี ยาฟอง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับปกครองอำเภอหนองหาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่อำเภอหนองหาน ที่บ้านนางคำใบ พะละกูล บ้านเลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผู้ยากไร้
อาศัยอยู่กับหลาน อายุ 6 ขวบ มีฐานะยากจน บ้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนซ่อมแซมบ้านตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จำนวน 20,000 บาท ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงิน
จำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี