จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ปลัดอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายแฉล้ม ถาพร อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 293 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง
2. นางข้อย ไม้เรียง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 594 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง
3. นางเตี้ยน เรืองเมือง อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตำบลพรุไทย
4. นางปราณี นามบุตร อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลพรุไทย
5. นายพร้อม น้อมเกตุ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลพะแสง
6. นางน่วม หมั่นหมาย อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง
7. นางบุญนำ นุเคราะห์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะ
ลำบากยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี