กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ได้มอบหมายให้
นายสมชัย โภคาเพ็ชร ปลัดอำเภอฯ /เลขานุการกิ่งการชาดอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยสาธารารณสุขอำเภอร่องคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย
กำนันตำบลเหล่าอ้อย ผู้ใหญ่บ้านตำลบเหล่าอ้อย รองนายกกิ่งกาชาดฯ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ แคร์กิฟเวอร์และ CM CG ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮบปี้เนสโมเดล " คนกาฬสินธุ์
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จำนวน 3 ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด ดังนี้
1. นายประสด เอกมาตย์ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 45 ม.5 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
2. นายเสถียร โคตะหา อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 68 ม.5 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
3. นายสมบูรณ์ เยาวขันธุ์ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 36 ม.5 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ