จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27 ราย เพื่อสังคมสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง
และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนักเรียน ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด. ณ ห้องประชุม เสริมเกษ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการมอบทุนการศึกษาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ