จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดปทุมธานีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้
าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดยสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้า ของเล่น ขวดนม แปรงล้างขวดนม สบู่เหลว แป้ง ครีม กระดาษทิชชู
ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ยาสามัญประจำบ้าน

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี