จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พมจ.ตรัง อบต.ทุ่งต่อ อสม.ต.ทุ่งต่อ และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ทุ่งต่อ
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายคล่อง หาการ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82/1 ม.1 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. นางเขียด สังข์แก้ว อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 51 ม.3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3. นายประยงค์ ไพทูลย์ อายุ 26 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 ม.4 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง