จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางมาลี ชำนาญเมือง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากระดาน
2. นายสมพร คงศรี อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง
3. นางเชื่อง อ่อนทอง อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง
4. นางมาลา ปาลคะเชนทร์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว
5. นางสาวละออง ชนะเกลื่อน อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะฯ ได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ้าน ในพื้นที่
อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 2 หลัง คือ 1. ครอบครัว นายเหี้ยง จันทร์พิทักษ์ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร 2. ครอบครัว นางสาวเนาวพร จันทร์สถิตย์ พื้นที่หมู่ที่ 8
ตำบลน้ำหัก ตามโครงการ “ บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” ด้วย หลังจากนั้นได้เข้าช่วยเหลือ
เด็กชายชนะชัย แก้วขาว อายุ 6 ปี อยู่บ้านเลขที่ 353 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก ซึ่งถูกไฟไหม้บริเวณตั้งแต่ช่วงเอวลงไปถึงเท้า ซึ่งได้เข้ารับการ
รักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม แล้ว พร้อมนี้เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และอุปกรณ์ในการทำบาดแผล
ให้กับ ด.ช.ชนะชัย ฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี