จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ราย
ณ ห้องประชุมคีรีศรีวิชัย ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษา
ให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กหญิงสุภัสษร เมสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโกศาวาส
2. เด็กชายสุพลจร วิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านย่านยาว
3. เด็กหญิงจันทิมา หวานแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าขนอน
4. เด็กชายญาณวัฒน์ แขกไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียวัดอินทราวาส
5. เด็กหญิงอรวรรณ สุตสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชูพร้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยาง
7. เด็กชายนพกร วงศา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม
8. เด็กหญิงพณิดา ไชยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
9. เด็กชายฐานันท์ วิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร
10. เด็กชายชานาธิป พรหมถิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางพระ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ รุ่งเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางไคร
12. เด็กชายอานุภาพ เข็มมะลวน ชั้นประถมศึกษา 6 โรงเรียนวัดน้ำหัก
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ ปลัดอำเภอ
ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี