จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ
ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายเวช สัมพันธ์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระดาน
2. นายจอม เทพอาวุธ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง
3. นางเสงี่ยม เพ็งผอม อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง
4. นางอดุล พืชผล อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง
5. นายสวาท เจริญ อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน
6. นางเลื่อน แก้วอนันต์ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา
7. นางนิภร มงคล อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดฯ และคณะฯ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางด้าน
เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวน 1 ราย คือนายสุชาติ สำเภา หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี