จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.45 น. หอประชุม อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จ.ปราจีนบุรี 2 ปี 2562 ให้กับเด็ก เยาวชน นร. ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ยากจน/ด้อยโอกาส จำนวน 815ทุน รวมเป็นเงิน 1.9 ล้านบาท โดยมี พระพิศาล
ศึกษากร เจ้าคณะ จ.ปจ. เป็น ปธ.ฝ่ายสงฆ์ นอ.ศรีมหาโพธิ นอ.กบินทร์บุรี คกก.พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจ.ปจ.2 ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และครู/นร.
ที่ได้รับเลือก ร่วมกิจกรรม

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี