จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. วัดวัดศรีสุทธาวาส ม.18 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายสมชาย ชำนิ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษา/เงินช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในระดับประถมศึกษา จำนวน
10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร
ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด ตามโครงการ " กาชาดปราจีนบุรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาแก้ผู้ยากไร้ " ประจำปี
งบประมาณ 2562 และในวันนี้นางนภาภรณ์ บวรวัฒนานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้มอบข้าวสาร จำนวน 50 ถุง
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี