จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 - 15.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
นางธิติพร จินดาหลวง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนายอำเภอหนองแสง , ปกครองอำเภอหนองแสง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่อำเภอหนองแสง ที่บ้านนางสาววิไลวรรณ เพียรยิ่ง บ้านเลขที่ 67 หมู่ 8 บ้านโสกปลาซิว ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี ผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับลูก 3 คน บ้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม
จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี