กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจน และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลน้ำโมง จำนวน 20 ราย ตำบลนาข่า จำนวน
20 ราย และตำบลหนองนาง จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง เงินสดตำบลละ 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ