จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ราย นางถนอม ดวงเข็ม
โดยการออกเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วย ถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น