จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
ณ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นางย่อย เจริญล่าง อายุ 91 ปี ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยสูงอายุ/ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อาศัยอยู่กับบุตรสาว/บุตรสาวเป็นผู้ดูแล
2) นายสี ภูผาศรี อายุ 68 ปี ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 13 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยสูงอายุ/ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อาศัยอยู่กับภรรยา โดยบุตรชายเป็นผู้ดูแล เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค
ครอบครัวละ 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์