จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน ในโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางจำเนียน ชูทอง อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง
2. นายคาร ยาเคน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง
3. นางต้อย คงสกุล อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี
4. นายตั้ง สุขแพ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย
5. นางแป้น ชูบุตร อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก
6. นางสมปอง โอชา อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตำบลสองแพรก
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี