จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ
" กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. เด็กชายสมพร พัฒทอง อายุ 5 เดือน บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง
2. นางพริ้ม จ้อยสวัสดิ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี
3. นายใจ เพชรสวาท อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย
4. นางพา ชุมเศียร อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก
5. นางสั้น ประกอบแก้ว อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสองแพรก
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะฯ ได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ้าน
นางสาวกาญจนา ตรีเล็ก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี ตามโครงการ “ บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี